Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site. Oferim servicii de proiectare – arhitectură, structură, instalaţii – la orice nivel. Adresele de contact: dannmihalache@gmail.com şi dannarchitect@gmail.com , la comentarii pe acest site interactiv sau tel. 0749/780.816; 0754/997.570.
Găsiţi multe alte informaţii legate de proiectare şi execuţie în construcţii pe alte pagini ale acestui site, care este completat şi actualizat periodic.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat.

MEMORIU TEHNIC STRUCTURĂ

1. GENERALITĂŢI

Construcţia este situată în com. TOMEŞTI. Dn. 28, nr. Cad. 2015/2/2 Lot 1A, beneficiar fiind CHELBAN GHEORGHIŢĂ-RAIMOND.
Regimul de înălţime : PARTER+ETAJ+GARAJ
Înălţimea parterului este de 2,55 M

Clasa de importanţă este IV (0.8 ) iar categoria de importanţă este normală ” D “.
Conform normativului P 100/92, amplasamentul se află în zona sesmică ” C ” având Ks=0,20 şi perioada de colţ Tc=l,0 s.

Amplasamentul se încadrează în:
• zona climatică II – STAS 1907/91;
• zona ” C ” din punct de vedere al acţiunii date de zăpadă-
STAS 10101/21-92;
• zona ” C ” din punct de vedere al acţiunii date de vânt-
STAS 10101/20-92 .

2. INFRASTRUCTURA

2.1 Infrastructura se va realiza sub forma unei fundaţii continue sub şirurile de stâlpi cu talpa din beton simplu clasa Be 7,5 ( C6/7,5) şi elevaţie din beton clasa Be 15 ( C12/15 ) armată cu centuri la partea superioară şi inferioară pe toată lungimea.
În dreptul stâlpilor se vor realiza evazări ale fundaţiilor care vor fi prevăzute cu bloc din beton simplu şi cuzineti din beton armat.
Cuzineţii vor avea înălţimea de 40 cm ca şi centura inferioară a elevaţiei.
Armarea se va realiza cu oţel PC 52 şi OB 37.
Placa peste sol va fi din beton, armată cu plase sudate.
2.2 Conform studiului geotehnic, terenul de pe amplasament are următoarele caracteristici:
-umpluturi de pământ în grosime 0,4-0,5 m de la CTN.
-argilă prăfoasă, galbenă – cafenie plastic – vârtoasă sensibilă la umezire grupa A în grosimi de 4,00-4,80 m.
-adâncimea de îngheţ este de 0,90 m faţă de suprafaţa terenului natural ( STAS 6054-77 )
-fundarea construcţiei se va realiza în stratul de argilă prăfoasă loessoidă, galbenă-cafenie plastic-vârtoasă sensibilă la umezeală grupa A cu o adâncime de pătrundere de minim 20 cm.
2.3 Capacitatea portantă a terenului de fundare calculată conform STAS 3300/2-85 pentru fundaţii de 1,00 m lăţime şi adâncimi de fundare de 1,5 m de la CTA este următoarea: – pentru gruparea fundamentală
p plastic=p limită=l 60 Kpa – pentru gruparea specială p critic=220 Kpa.

3. SUPRASTRUCTURA

3.1 Structura de rezistenţă este alcătuită din zidărie de cărămidă
tip GVP cu centuri şi stâlpişori din beton armat. Pereţii de compartimentare sunt realizaţi din b.c.a. şi au la exterior grosimea de 30 cm iar cei interiori de 25 cm.
Stâlpii şi grinzile din cadrele exterioare vor fi placate cu polistiren expandat de 5 cm pentru a se evita formarea punţilor termice.
Stâlpii au secţiunea de 30×30 cm iar centurile de 30×35 cm.
3.2 Materiale utilizate în stâlpi şi grinzi vor fi: – beton clasa Be 20 (C16/20) conf. NE 012=99 şi armătură din PC 52 si OB 37.
Conlucrarea dintre stâlpişori şi zidărie se face prin prevederea de bare de 6mm (mustăţi) lăsate din stâlpi la intervale de 60 cm pe verticală, care intră în rosturile orizontale ale zidăriei ( normativ P2-85pct. 13.9; pet. 13.2.15).

4.LUCRĂRI DE TERASAMENTE

Executarea săpăturilor

4.1.1. Executarea săpăturilor se va realiza în conformitate cu
prevederile din “Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru
realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale ” indicative C 169/88.
4.1.2. Se dezafectează zona
4.2 Executarea umpluturilor
4.2.1. Umpluturile de pământ în jurul fundaţiilor sau sub pardoseli se vor executa din pământ sortat – din carieră – argilă prăfoasă, praf argilos , conform normativ C 169-88.
4.2.2. Umpluturile se vor executa în straturi elementare de 10-15
cm care se vor compacta cu maiul mecanic sau manual, până la atingerea unui grad de compactare mediu de 95% şi minim de 92%.
Înainte de punerea în lucru a pământului se va determina umiditate optimă de compactare şi se vor aduce corecţii după caz – conform prevederi STAS 1913/13-83.
4.2.3. Verificările se vor efectua conform “Normativ C 169-88 si C 56-85 pentru fiecare strat elementar. Abaterile admisibile faţă de gradul sprijinirilor dacă este cazul.
4.1.4. Se verifică natura terenului de la cota de fundare.
4.1.5. Nu se va trece la executia lucrărilor de betoane decât după
încheierea proceselor verbale de verificare a naturii terenului de fundare.
4.1.6. La execuţie se vor respecta ordinea şi tehnologia aferente
lucrărilor prevăzute în proiect.

4.2 Executarea umpluturilor
4.2.1. Umpluturile de pământ în jurul fundaţiilor sau sub pardoseli se vor executa din pământ sortat – din carieră – argilă prăfoasă, praf argilos , conform normativ C 169-88.
4.2.2. Umpluturile se vor executa în straturi elementare de 10-15
cm care se vor compacta cu maiul mecanic sau manual, până la atingerea unui grad de compactare mediu de 95% şi minim de 92%.
Înainte de punerea în lucru a pământului se va determina umiditate optimă de compactare şi se vor aduce corecţii după caz – conform prevederi STAS 1913/13-83.
4.2.3. Verificările se vor efectua conform “Normativ C 169-88 şi C 56-85 pentru fiecare strat elementar. Abaterile admisibile faţă de gradul de compactare prevăzut în STAS este de -1% pentru mediu şi 2% pentru minim.

5. LUCRĂRI DE FUNDAŢII

5.1 Executarea fundaţiilor

5.1.1. Lucrările de fundaţii se vor executa în conformitate cu prevederile din “Normativ privind proiectarea şi executarea lucrărilor de fundaţii la construcţii” indicative P10-86.
5.1.2. Executarea fundaţiilor se face numai după recepţionarea
lucrărilor de terasamente.
5.1.3. La executarea fundaţiilor se vor avea în vedere :
– materialele întrebuinţate trebuie să corespundă indicaţiilor din
proiect şi prescripţiilor tehnologice în vigoare; – rosturile de turnare vor respecta prevederile din Prescriptii tehnice “Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat”, indicativ NE 012-99, aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 59/N din 24 august 1999.
5.2 Recepţia lucrărilor de fundaţii
5.2.1. Lucrările se vor recepţiona în conformitate cu normativul C 56-85.
5.2.2. La receptionarea lucrărilor de fundaţii în afară de prevederile de la pct. 4.2.2. se vor mai verifica:
– clasa betonului;
– aplicarea măsurilor de protecţie prevăzute în proiect la
turnarea betoanelor;
-modul în care se respecta acoperirea armăturilor cu beton,
– poziţia şi diametrul armăturilor;
– continuitatea betonului sau respectarea rosturilor de lucru prevăzute în proiect;
– existenţa şi conformitatea cu proiectul a armăturilor ce
pleacă din fundatii(armături longitudinale din stâlpi).
6. EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE BETON ARMAT MONOLIT
6.1.Lucrările se vor executa în conformitate cu prevederile din
Prescripţii tehnice “Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat”, indicativ NE 012-99, aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 59/N din 24 august 1999.
6.2.Stâlpişorii, grinzile şi centurile unui nivel se vor executa în aceiaşi etapă sau două etape astfel:
se vor executa în prima etapă stâlpişorii până la cota inferioară a grinzilor şi centurilor;
– se vor executa în a doua etapă grinzile şi centurile inclusiv nodurile stâlp-grindă.
În varianta de turnare a structurii nivelului în două etape vor apare rosturi de turnare la partea inferioară a grinzilor şi centurilor. Rosturile de turnare ( de lucru ) se vor trata
conform cu prevederile din Prescripţii tehnice ” Cod de practică pentru executarea lucrărilor de beton, beton armat, beton precomprimat”, indicativ NE 012-99, aprobat de
MLPAT cu ordinul nr. 59/N din 24 august 1999.
6.3 Lucrările de turnare a betonului monolit se vor executa numai după ce au fost realizate corespunzător măsurile pregătitoare, s-au adus şi verificat materialele necesare, iar utilajele şi dotările necesare sunt în stare de funcţionare.

Betonarea va începe după verificarea existenţei proceselor verbale de lucrări ascunse, care să confirme că suportul structurii ce urmează a se executa corespunde întocmai prevederilor tehnice precum şi că toate cofrajele şi elementele de construcţie adiacente corespund ca poziţie şi dimensiuni cu proiectul şi au fost curătate şi corect pregătite.
7. LUCRĂRI DE IZOLAŢIE
7.1. Lucrările de izolaţie se vor executa în conformitate cu
prevederile proiectului şi a normativului C 112-86.
Hidroizolaţia folosită va fi de tip rigid realizată din mortar M100Z
cu adaos de apastop (în locul produsului apastop se pot folosi şi
alte produse moderne cu condiţia ca acestea să deţină agrementul
MLPTL).
7.2. Înainte de începerea lucrărilor se va verifica dacă suprafaţa de aplicare a hidroizolaţiei nu prezintă discontinuităţi, zone segregate
sau fisuri peste limitele admise, precum şi dacă golurile de
instalaţii sunt corect poziţionate astfel încât să nu fie necesare
spargeri ulterioare; se va verifica dacă sunt asigurate condiţiile
realizării aderenţei stratului suport (suprafete umezite în prealabil,
fără impurităţi, etc.). 7.3. Nu se vor executa lucrări de hidroizolaţii pe timp de ploaie.
8. MĂSURI DE PROTECŢIE A MUNCII
La executarea lucrărilor se vor respecta toate măsurile de protecţie a muncii prevăzute în legislaţia în vigoare în special din: ” Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii”
editia 1993 ; “Legea Protecţiei Muncii Nr. 90-1996”.
“Norme generale de protecţie a muncii” ediţia 1996 , precum şi
“Norme specifice de protecţia a muncii pentru diferite categorii de
lucrări”.
Lucrările se vor executa pe baza proiectului de organizare şi a
fişelor tehnologice elaborate de tehnologul executant, în care se
vor detalia toate măsurile de protecţia muncii.Se va verifica
însuşirea fisşelor tehnologice de către întreg personalul din
execuţie. Dintre măsurile speciale ce trebuie avute în vedere se menţionează:
– zonele de lucru periculoase se vor marca cu placaje şi inscriptii; se vor face amenajări speciale (podine de lucru, parapeţi, dispozitive);
– toate dispozitivele, mecanismele şi utilajele vor fi verificate în conformitate cu normele în vigoare; – asigurarea cu forţă de muncă calificată şi care să cunoască măsurile de protecţia muncii în vigoare din “Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii” editia 1993, cap. 1-41.
Se atrage atenţia asupra faptului că măsurile de protecţia muncii prezentate nu au caracter limitativ, constructorul având obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de muncă ( măsuri prevăzute şi în “Norme specifice de securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrări” ).

Întocmit
Ing. Mihai Călugăreanu

MEMORIU REZISTENŢĂ
Conform Normativ P 100-92, amplasamentul se află în zona seismică de grad “C” având Ks=0,20 şi perioada de colţ Tc=l,0 sec., echivalent gradul VII MSK.
Judeţul IAŞI se încadrează în :
– zona climatică III STAS 1907/97. Din punct de vedere climatic
amplasamentul se încadrează în zona climatică III (iarna) şi II (vara) de
temperatură (temperaturi exterioare de calcul)
Tmax = +28 C Tmin = -15C
– zona “C” din punctul de vedere al acţiunii dată de zăpadă STAS
10101-21-92
– zona “B” din punctul de vedere al acţiunii dată de vânt STAS
10101-20-92
– adâncimea de îngheţ minimă : 90 cm de la CTN
Clasa de importanţă este VI, conform Normativ PI00 – 92 iar categoria de importanţă , conform H.G. nr. 766/1997 este redusă ” D “. Gradul de rezistenţă la foc, conform Normativ PI 18/1999 este IV.
Cerinţele de verificare Al.
I. INFRASTRUCTURA
Infrastructura la locuinţă se realizează cu fundaţii continue sub pereţi din beton clasa C 6/7,5. Elevaţiile în grosime de 25 cm, sunt din beton clasa C 12/15 armat cu plase sudate STNB – 117 GQ 283 şi centuri la partea superioară din beton clasa C 12/15 armat cu PC 52 de 12 mm diametru în barele longitudinale, dispuse după două direcţii ortogonale. Cota de fundare este de la -1.50m faţă de cota 0,00 a clădirii. Lăţimile tălpilor de fundare sunt conform planşei Plan fundaţii.
Pardoseala de la cota 0,00 se va realiza din beton clasa C 6/7,5 şi se va arma cu armătură de siguranţă tip OB cu diametrul de 6mm (reţea de bare la 20 cm).
Umpluturile ce se vor realiza sub pardoseală şi în jurul fundaţiilor se vor face cu pământ galben, dispus în straturi de 10-15 cm, care se vor compacta până la atingerea unui grad de compactare de min. 92%.
II. SUPRASTRUCTURA
Pentru realizarea acestui obiectiv se propune o structură de rezistenţă din zidărie portantă cu măsuri antiseismice, centuri din beton armat C 12/15 cu PC 52 şi etrieri din OB 37.
În dreptul golurilor, sunt prevăzuţi buiandrugi din beton armat.
Planşeul peste parter se realizează din beton armat.
Acoperişul va fi alcătuit dintr-o şarpantă din lemn pe scaune cu învelitoare din tablă , având pante până la 52%. Racordarea învelitorii la coş se realizează prin ridicarea tablei de la învelitoare în jurul său cu 25-30 cm şi fixarea ei în rosturi cu cuie de 6-8 cm.
Învelitoarea se va realiza pe asterială din scânduri de răşinoase de 24mm grosime.
III. EXECUTAREA LUCRĂRILOR PE TIMP FRIGUROS
La executarea lucrărilor se vor respecta toate măsurile de protecţie a muncii prevăzute în legislaţia în vigoare, în special din “Regulamentul privind protecţia muncii în construcţii” ediţia 1993, “Protecţia muncii nr. 90-1996”, “Norme generale de protectţia muncii” ediţia 1996 precum şi “Norme specifice de securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrări”.
Se atrage atenţia asupra faptului că măsurile de protecţie a muncii prezentate în normele şi legile enumerate, nu au caracter limitativ, constructorul având obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de muncă (măsuri prevăzute şi în “Norme specifice de securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrări”).
IV. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR
Verificarea calităîii materialelor componente şi a betoanelor se va face în conformitate cu prevederile din NE 012-99.
Se vor respecta prevederile din Legea 10-1995 privind calitatea în construcţii. Pentru lucrările din beton şi beton armat pe diferite faze de execuţie care devin lucrări ascunse, verificarea calităţii trebuie consemnată în “Registrul de procese verbale pentru verificarea lucrărilor ce devin ascunse”. Nu se admite trecerea la o nouă fază de execuţie înainte de încheierea procesului verbal de calitate referitor la faza precedentă dacă aceasta urmează să devină o fază ascunsă.
La întocmirea “Cărtii construcţiei” se va ţine cont de prevederile HG 273/14.06.1994 privind aprobarea regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii – anexa 6.

Întocmit
Ing. MIHAI CĂLUGĂREANU

Please contact the author for suggestions or further informations: architects.co@gmail.com;

fall1a

►→home

***Table of Content united architects
* Table of Content all Sites

MORE INFORMATION ON MY OTHER SITES:

architecture, literature, essays, philosophy, biographies

►→ united architects;
►→ united architects – legislaţie;
►→ united architects – legislaţie 2;
►→ united architects – legislaţie 3;
►→ united architects – legislaţie 4;
►→ united architects – essays;
►→ united architects – writings;
►→ united architects – biographies;
►→ united arhitects – great architects;
►→ united architects – poetry;
►→ united architects – art;
►→ united architects – essays, philosophy;
(and counting)

free counters

(dicţionar: caut, iaşi, arhitect, inginer, structurist, expert, experimentat, instalator, proiectant, proiect, autorizat, drept semnătură, casă, locuinţă, structură, rezistenţă, cărămidă, blocuri ceramice, goluri, verticale, orizontale, cortină, b.a. beton armat, lemn, panouri, prefabricate, sandwich, stratificat, hală, spaţiu comercial, servicii, vacanţă, pensiune, cabană, hotel, sediu, bar, spălătorie, fermă, seră, agricolă,fezabilitate, magazin, servicii, ridicare topo, topometrică, topografică, studiu geo, geotehnic, expertiză, instalaţii, electrice, sanitare, termice, amenajare, design, mobilare, echipare, echipamente, demolare, mansardare, extindere, aviz, autorizaţie, documentaţie, memoriu, parte, scrisă, desenată, faza, dde. detalii, pac, primărie, regie, urbanism, general, zonal, inspecţie, dan, viorel, mihalache, mihai, dragoş, călugăreanu)

Advertisements